Use this beading thread to create your own, unique ilekes.

Beading Thread

$7.00Price